چرا اغلب دانش آموزان موفق علاقه‌ای به مدرسه ندارند؟
چه کار باید کرد؟ مسئولیت والدین در تصمیم گیری درخصوص مدرسه رفتن بچه ها نیاز به آگاهی بیشتر دارد آگاهی دراین مورد که تجربیات مدرسه تا چه حد می تواند تاثیرات طولانی مدت روی گرایش و باورهای دانش آموزان داشته باشد. باید در بکار گیری فعالیت های که از طریق مشابه سازی شرایط پس از تحصیل بچه را آموزش می دهند تاکید بیشتری کرد. چه دانش آموزان بتوانند ربطی میان شرایط اکنون و آینده خود برقرار بکنند یا نه این موضوع نتایج اساسی برای جامعه در بر خواهد داشت.