فرادید | قانون - حقوق تجارت
از اعتماد بیجا جداً پرهیز نموده حتی به نزدیکترین افراد هم اعتماد نکنید و شخصاً یا به کمک وکیل، بررسیهای کافی را انجام دهید؛ چه بسا نزدیکترین فرد به شما به علت بی توجهی، دچار اشتباه شده باشد.
پرطرفدار