بشنوید/ چگونه می‌فهمید در خانواده سمی بزرگ شده‌اید؟!
پادکست
معمولا خانواده را به عنوان اساس و ریشه در زندگی هر فرد میدانیم . خانواده های سالم باید مانند سیستمی حمایت گر در روزها بد و خوب باشد. اما درست مانند هر حقیقت تلخ دیگری متاسفانه تمام خانوادها اینگونه نیستند.
    صفحه  از ۴