از سفر شاه به آمریکا تا جایزه نوبل سارتر
امروز در تاریخ به روایت تصویر