فرادید | قانون
۳ سال پیش
پس از مرگ کامو در چهارم ژانویه ١٩٦٠،‌ درباره کامو بسیار نوشته‌اند: انبوه نقدها، کتاب‌ها، مقاله‌ها و گفتارهایی که امروز پس از گذشت بیش از نیم‌قرن هم‌چنان نوشته و منتشر می‌شوند. کامو آن‌طور که ژرمن بره می‌نویسد در عصر مطلق‌ها می‌زیست و از همان ابتدا به پاسخ‌ها و امکانات گوناگون می‌اندیشید.