فرادید | قانون - حقوق تجارت
از اعتماد بیجا جداً پرهیز نموده حتی به نزدیکترین افراد هم اعتماد نکنید و شخصاً یا به کمک وکیل، بررسیهای کافی را انجام دهید؛ چه بسا نزدیکترین فرد به شما به علت بی توجهی، دچار اشتباه شده باشد.
نگاه ویژه

پوران، مهربان بود

دکتر ناصر فکوهی
پرطرفدار