فرادید | مجله تاریخ

Faradeed

برگزیده
مشروطه چگونه اتفاق افتاد
زمینه‌های فکری تجددگرایان

مشروطه چگونه اتفاق افتاد

آنان خواستار تامل در گذشته، پرهیز از «تجربه مجرب» در روند تطابق فرهنگی و فراگرفتن تمدن فرنگ بودند و تلاش می‌کردند فاصله میان...
غذای شاهانه در دوران قاجار

غذای شاهانه در دوران قاجار

«جامع الصنایع» و کتاب آشپزی دوره قاجار به نام «خورا‌ک‌های ایرانی» نوشته نادر میرزا از تبار شاهان قاجار از جمله کتاب‌های موجود...
دولت مستعجل آموزگار

دولت مستعجل آموزگار

در هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۵۳ش. هویدا در ترمیم کابینه خود ۱۱ وزیر جدید معرفی کرد. در این ترمیم جمشید آموزگار به وزارت کشور و...
از روزگار رفته حکایت