فرادید | راه‌نمای زندگی - حل مساله
صدور چک بلامحل جرم است و در قانون مجازات‌هایی برای آن درنظر گرفته شده‌است، اما ماجرای صدور چک بلامحل به این‌جا ختم نمی‌شود.
از جهات مختلف سند رسمی با سند عادی تفاوت دارد. سند رسمی، قدرت اجرایی دارد در حالی که اصل در اسناد عادی، اصل بر عدم قدرت اجرایی است؛ تاریخ سند رسمی، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث، معتبر است در حالی که تاریخ سند عادی، برای اشخاص ثالث مؤثر نیست.
قانون شورا‌های حل اختلاف
قانون شورا‌های حل اختلاف
قانون امور حسبی
قانون امور حسبی
متن کامل قانون تملک آپارتمان‌ها
متن کامل قانون تملک آپارتمان‌ها
قوانین ثبت شرکت در امریکا
قانون ثبت شرکت در امریکا
قوانین ثبت شرکت در کشور جمهوری آذربایجان
قانون ثبت شرکت در کشور جمهوری آذربایجان
قوانین ثبت شرکت در آلمان
قانون ثبت شرکت در آلمان
قانون ثبت شرکت در عراق
قوانین ثبت شرکت در عراق
قانون ثبت شرکت برای اتباع خارجی در افغانستان
قوانین ثبت شرکت برای اتباع خارجی در افغانستان
قوانین ثبت شرکت در جمهوری لیتوانی
قانون ثبت شرکت در جمهوری لیتوانی
قوانین ثبت شرکت و اخذ اقامت در گرجستان
قانون ثبت شرکت و اخذ اقامت در گرجستان
قوانین ثبت شرکت در کشور عمان
قانون ثبت شرکت در کشور عمان
قوانین ثبت شرکت در مالزی
قانون ثبت شرکت در مالزی
    صفحه  از ۴
پرطرفدار