فرادید | راه‌نمای زندگی - حل مساله

Faradeed

تفاوت سند رسمی با سند عادی چیست؟

تفاوت سند رسمی با سند عادی چیست؟

از جهات مختلف سند رسمی با سند عادی تفاوت دارد. سند رسمی، قدرت اجرایی دارد در حالی که اصل در اسناد عادی، اصل بر عدم قدرت اجرایی است؛ تاریخ سند رسمی، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث، معتبر است در حالی که تاریخ سند عادی، برای اشخاص ثالث مؤثر نیست.
ثبت شرکت در افغانستان
قانون ثبت شرکت برای اتباع خارجی در افغانستان

ثبت شرکت در افغانستان

قوانین ثبت شرکت برای اتباع خارجی در افغانستان
۱