فرادید | راه‌نمای زندگی - مدیریت رابطه

Faradeed

چگونه بفهمم دروغ می‌گوید؟

چگونه بفهمم دروغ می‌گوید؟

چطور باید علف‌های هرز ناراستی را تشخیص دهیم؟ یا شاید بهتر باشد بپرسیم چطور باید دروغ مودبانه، دروغ سپید، دروغ‌هایی که چندان مضر نیستند را از دروغ‌هایی که ممکن است با سرنوشتمان بازی کنند، تمیز دهیم؟