فرادید | حوادث
پرطرفدار
چک‌ مسروقه دست قاتل را رو کرد

چک‌ مسروقه دست قاتل را رو کرد

روز حادثه به قصد صحبت به خانه مقتول رفتم. زمانی که وارد خانه شدم او حتی اجازه صحبت به من نداد و شروع به ناسزاگویی به من و اعضای خانواده‌ام کرد و همین موضوع باعث عصبانیت من شد. در یک لحظه مقتول را به عقب هل دادم...