فرادید | مجله ماشین - مقاله
نگاه ویژه

پوران، مهربان بود

دکتر ناصر فکوهی
پرطرفدار