فرادید | مقالات و مقولات - راهنمای بیماری‌ها

Faradeed | فرادید اخبار

انواع اختلال‌های وسواس و روش‌های درمان وسواس

انواع اختلال‌های وسواس و روش‌های درمان وسواس

در وسواس فکری، افکار تمایلات یا تصورات مکرر و پایدار که به صورت مزاحم و ناخواسته تجربه می شوند اما در وسواس عملی، رفتار یا فعالیت های ذهنی تکراری که فرد آن را بر طبق قوانینی به دقت اجرا می کند.