فرادید | مجله تاریخ

Faradeed | فرادید اخبار

برگزیده
رضا عباسی؛ مبتکر نقاشی دیواری
شاه عباس صفوی به این نقاش لقب «عباسی» داد

رضا عباسی؛ مبتکر نقاشی دیواری

شاه عباس هنردوست بود و همه هنر‌ها در روزگار او ارج و قرب خاصی داشت. گفته می‌شود او به رضا عباسی نقاش، علیرضا عباسی خطاط و...
از روزگار رفته حکایت