طرز تهیه ﮔﻮﺷﺖ ﻗﻠﻘﻠﯽ ﻣﻐﺰﺩﺍﺭ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ؛ یک غذای مجلسی خوشمزه

گوشت قلقلی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﯾﺪ. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﯾﻮﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
کد خبر: ۱۱۳۴۱۰
بازدید : ۱۷۰
۲۴ آبان ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۵

فرادید| ﮔﻮﺷﺖ ﻗﻠﻘﻠﯽ ﻏﺬﺍﯼ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺲ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮﺥ ﮐﺮﺩﻩ ﭘﺨﺘﻪ ﻭ ﺳﺮﻭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

به گزارش فرادید؛ ﺍﯾﻦ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﯾﺪ. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﯾﻮﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﭘﻨﯿﺮ ﻭ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

• ﺗﻌﺪﺍﺩ: ۴۰ ﻋﺪﺩ
•ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻬﯿﻪ: ۴۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ
•ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺨﺖ: ۲۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ

ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ

• ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ
• ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﺮﺩﻩ ﻧﺎﻥ
• ¼ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ﻓﻠﻔﻞ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ
• ¼ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺳﯿﺎﻩ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ
• ¼ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺟﻌﻔﺮﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ
• ۴ ﺣﺒﻪ ﺳﯿﺮ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ
• ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ ﻧﻤﮏ
• ¼ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎﻩ
• ۴۵۰ ﮔﺮﻡ ﮔﻮﺷﺖ ﻟﺨﻢ ﭼﺮﺥ‌ﮐﺮﺩﻩ
• ۴۵۰ ﮔﺮﻡ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﻩ ﭼﺮﺥ‌ﮐﺮﺩﻩ
• ۱۷۰ ﮔﺮﻡ ﭘﻨﯿﺮ ﻓﺘﺎ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ یا پنیر پیتزا
• ﺳﺲ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ*

ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ برای ﺳﺲ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ

ﻧﺼﻒ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﺯ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ
• ﯾﮏ ﺣﺒﻪ ﺳﯿﺮ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ
• ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ
• ۲۲۵ ﮔﺮﻡ ﺳﺲ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ
• ۱/۴ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺁﺏ ﮔﻮﺷﺖ
• ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ ﭘﻮﺩﺭ ﺁﻭﯾﺸﻦ
• ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ ﭘﻮﺩﺭ ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ گوشت قلقلی مغزدار

۱. ﻓﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻣﺎﯼ ۱۸۰ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮﺍﺩ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ. ﺩﺭ ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰﺭﮒ، ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﻨﮕﺎﻝ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﺧﺮﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻫﺎ، ﺟﻌﻔﺮﯼ، ﺳﯿﺮ، ﻧﻤﮏ ﻭ ﻓﻠﻔﻞ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ، ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎﯼ ﭼﺮﺥ‌ﮐﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

۲. ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮔﻮﺷﺖ ﺭﺍ ﮐﻒ ﺩﺳﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ، ﮐﻤﯽ ﺻﺎﻑ ﮐﻨﯿﺪ، ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﭘﻨﯿﺮ ﻓﺘﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﮔﻮﺷﺖ ﺭﺍ ﻗﻠﻘﻠﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﺗﺎﺑﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۲۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

۳. ﺍﯾﻦ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﺲ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺳﺮﻭ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮔﻮﺷﺖ ﻗﻠﻘﻠﯽ ﻣﻐﺰﺩﺍﺭ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ سس گوجه فرنگی

ﺩﺭ ﯾﮏ ﺷﯿﺮﺟﻮﺵ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﭘﯿﺎﺯ ﻭ ﺳﯿﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻔﺖ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺒﮏ ﻭ ﻃﻼﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺲ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺁﺏ ﮔﻮﺷﺖ، ﺁﻭﯾﺸﻦ ﻭ ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺑﺮﺳﺪ.

نکات تغذیه‌ای

گوشت قرمز سرشار از ویتامین است. از میان انواع ویتامین‌ها می‌توانیم به ویتامین ب ۶ و ب ۱۲ اشاره کنیم. بدن به همان اندازه که به پروتئین نیاز دارد، به ویتامین نیز نیاز خواهد داشت. از میان ویتامین‌های موجود در گوشت قرمز، ویتامین ب ۶ می‌تواند سیستم دفاعی بدن را در هر شرایطی حفظ کند.

همچنین ویتامین ب ۱۲ نیز در بدن سلول‌های قرمز خونی تولید می‌کنند. این سلول‌ها وظیفه دارند تا اکسیژن را به بافت‌های عضلانی منتقل کنند.

یافته‌های علمی در صورتی که مغز میزان کافی امگا ۳ دریافت کند، احتمال بروز فراموشی و زوال در آن کاهش پیدا می‌کند. از رو است که شما می‌بایست در رژیم غذایی خود، گوشت قرمز را جای دهید. گوشت قرمز حاوی مقدار کافی اسید امگا ۳ در کنار پروتئین‌های لازم برای بدن است.

این دو ماده غذایی در کنار سایر ترکیبات مغذی و معدنی موجود باعث تقویت قدرت حافظه و پیشگیری از بیماری‌های ناشی از افزایش سن می‌شوند.

راهنمای خرید و استفاده از گوشت چرخ کرده

مطابق با استاندارد گوشت چرخ‌کرده بایستی حداکثر ۲۵درصد چربی داشته باشد.

گوشت چرخ کرده قرمز باید رنگی روشن و شفاف داشته باشد. رنگ کدر مایل به قهوه‌ای، نشانه گوشت چرخ کرده خراب است. برای گوشت چرخ کرده سفید، باید رنگ گوشت سفید و صورتی خیلی روشن باشد. وجود هر نوع رنگ تیره، کرم، زرد و یا خاکستری کدر، نشانه گوشت چرخ کرده خراب است.

گوشت چرخ‌کرده سالم، بافت نرم، لطیف و آبدار دارد. در صورتی که بافت گوشت لزج، کش‌دار و یا پوک باشد، نشانه گوشت خراب است.

هر نوع لکه سیاه، سفید و یا سبز بر روی گوشت‌های چرخ‌کرده، نشان‌دهنده گوشت خراب و ناسالم است و به هیچ عنوان نباید آن گوشت را مصرف کنید.

هرگز گوشت چرخ‌کرده‌ای را که رفع انجماد شده، دوباره منجمد نکنید، زیرا بسیاری از خواص خود را طی انجماد مجدد از دست می‌دهد و امکان رشد میکروارگانیسم‌ها را در فواصل انجماد‌زدایی و انجماد مجدد بیشتر می‌کند.

پس از شستشو و بسته‌بندی گوشت، تاریخ انقضا را روی بسته‌های جدید علامت‌گذاری کنید تا گوشت‌هایی که زودتر داخل فریزر گذاشته‌اید را زودتر مصرف کنید.

گوشت مناسب برای چرخ‌کردن بهتر است گرم وتازه باشد، زیرا اگر گوشت به صورت منجمد چرخ شود، کریستال‌های یخ موجود در آن، دیواره سلول‌ها را می‌شکند و شیره داخل سلول یا خونابه به خارج ترشح می‌شود که در این صورت گوشت در اصطلاح آب می‌اندازد و از ارزش غذایی آن به مقدار زیادی کاسته می‌شود.

نظرات بینندگان
آخرین اخبار
پیشنهاد ویژه