ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری
ضوابط ثبت شرکت‎‌ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى در مناطق آزاد تجارى

ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

متن کامل قانون ثبت شرکت‌ها در مناطق آزاد تجاری
کد خبر: ۶۰۶۱۲
بازدید : ۴۵۹
۲۸ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۴
ضوابط ثبت شرکت‎‌ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى در مناطق آزاد تجارى ـ. صنعتى جمهورى اسلامى ایران
تصویب‎نامه شماره ۲۱۴۵۳/ت ۱۵۰۱۱ ک. ۳۰/۲/۱۳۷۴

فصل اول ـ. تعاریف

ماده ۱ ـ. در این تصویب‎نامه واژه‎هاى زیر به جاى عبارت‎هاى مشروح مربوط به کار مى‎رود:

۱ـ۱ـ کشور: کشور جمهورى اسلامى ایران.

۲ ـ. ۱ ـ. منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجارى ـ. صنعتى

۳ ـ. ۱ ـ. سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجارى ـ. صنعتى است که به موجب قانون تأسیس شده ‎اند

۴ ـ. ۱ ـ. قانون: قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ. صنعتى مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ مجلس شوراى اسلامى

۵ ـ. ۱ ـ. شوراى‎عالى: شوراى عالى مناطق آزاد تجارى ـ. صنعتى جمهورى اسلامى ایران

۶ ـ. ۱ ـ. واحد ثبتى: مرجع ثبت شرکت‎‌ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى هر یک از سازمان‎هاى مناطق ‎آزاد تجارى ـ. صنعتی.

۷ ـ. ۱ ـ. شعبه شرکت یا مؤسسه: شعبه یک شرکت یا مؤسسه، شخص حقوقى است که در منطقه توسط شرکت یا مؤسسه اصلى که در خارج از منطقه ایجاد شده، تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت مذکور مى‎باشد و این شخص حقوقى تازه تأسیس، شرکت یا مؤسسه فرعى آن محسوب مى‎شود.

۸ ـ. ۱ ـ. نماینده شرکت یا مؤسسه: نماینده یک شرکت یا مؤسسه ـ. شخص حقوقى یا حقیقى است که آن شرکت یا مؤسسه به آن اختیارات لازم را داده و تعهدات آن در سمت نمایندگى شرکت یا مؤسسه، تعهدات شرکت یا مؤسسه اختیار دهنده محسوب مى‎شود. [۱]فصل دوم: ایجاد و وظایف واحد ثبتى

ماده ۲ ـ. سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتى شرکت‎‌ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى در آن منطقه، واحدى را به نام واحد ثبت شرکت‎‌ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى تأسیس نماید.

ماده ۳ ـ. وظایف واحد ثبتى عبارتند از:

۱ ـ. ۳ـ ثبت شرکت‎‌ها و مؤسسات غیرتجارى ایرانى و خارجى

۲ـ ۳ـ ثبت علائم و اسامى تجارى و صنعتى

۳ ـ. ۳ ـ. ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتى

۴ ـ. ۳ ـ. ثبت دفا‌تر تجارى بازرگانان

۵ ـ. ۳ ـ. پلمب دفا‌تر تجارى و غیرتجارى واقع در حوزه هر منطقه

۶ ـ. ۳ ـ. ثبت بانک‎‌ها و مؤسسات اعتبارى با رعایت آیین‎نامه اجرایى عملیات پولى و بانکى در مناطق آزاد

۷ ـ. ۳ ـ. ثبت شرکت‎هاى بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزاد


فصل سوم: تشریفات قانونى ثبت شرکت‎‌ها و مالکیت‎هاى صنعتى و معنوى

ماده ۴ ـ. هر شرکت یا مؤسسه‎اى که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلى آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانى و ثبت شده در منطقه محسوب مى‎شود.

تبصره ۱ ـ. از تاریخ اجراى این تصویب‎نامه هر شرکت یا مؤسسه خارجى براى اینکه بتواند به‎وسیله شعبه یا نمایندگى در منطقه به فعالیت‎هاى اقتصادى مبادرت نماید، باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جارى آن کشور ـ. به تصدیق نمایندگى جمهورى اسلامى ایران در آن کشور ـ. شرکت قانونى محسوب شود و در واحد ثبتى منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.

تبصره ۲ ـ. هر شرکت یا مؤسسه خارجى که در تاریخ اجراى این تصویب‎نامه در منطقه به‎وسیله شعبه یا نمایندگى به فعالیت‎هاى اقتصادى اشتغال داشته باشد باید در ظرف سه ماه از تاریخ اجراى این تصویب‎نامه تقاضاى ثبت نماید. در غیر این‎صورت شرکت مذکور اعتبار قانونى نداشته و مؤسسین آن در قبال اشخاص ثالث متضامناً مسئول جبران خسارت وارد شده خواهند بود.

ماده ۵ ـ. انواع شرکت‎‌ها و مؤسسات غیرتجارى مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران مى‎توانند در واحد ثبتى منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آن‌ها قانونى باشد. در هر حال تأسیس و فعالیت شرکت‎‌ها، تحت قوانین موضوعه امکان‎پذیر است.

ماده ۶ ـ تمامى اشخاص حقوقى که در منطقه فعالیت اقتصادى دارند، موظف‎اند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتى وضعیت خود را با مفاد این تصویب‎نامه و دستورالعمل‎هاى اجرایى آن تطبیق دهند در غیر این‎صورت مرجع صالح به تقاضاى سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیرى خواهد نمود. دستورالعمل اجرایى این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته مى‎شود. ‎شود.

تبصره ـ. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق و مدارک مربوط به اشخاص حقوقى که قبل از ایجاد واحد ثبتى منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت رسیده‎ اند و به موجب اساسنامه مربوط مرکز اصلى (اقامتگاه) آن‌ها منطقه است و از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده ‎اند بنا به تقاضاى واحد ثبتى براى آن واحد ارسال مى‎کند. هم‎چنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور پیشگیرى از تعیین نام‎هاى مشابه براى شرکت‎هاى در حال ثبت با واحدهاى ثبتى مناطق همکارى خواهد نمود. [۲]ماده ۷ ـ. ثبت شرکت و مؤسسه در منطقه با ارائه مدارک و اسناد زیر به واحد ثبتى منطقه به عمل خواهد آمد:

۱ ـ. اظهارنامه ثبت

۲ـ اساسنامه شرکت

۳ـ صورت‎جلسه مجمع عمومى مؤسسین

۴ـ صورت‎جلسه اولین جلسه هیئت مدیره

۵ـ گواهى بانکى از یکى از بانک‎هاى منطقه مبنى بر تودیع حداقل ۳۵% سرمایه نقدى

۶ـ مجوز فعالیت در منطقه که توسط سازمان صادر شده باشد

تبصره ۱ ـ. در مورد اشخاص حقوقى خارجى تهیه و ارائة اصل اختیارنامه نمایندگى و مجوز تأسیس شعبه اشخاص مذکور در ایران که شرایط تنظیم و صدور آن‌ها مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقى خارجى (به تصدیق نمایندگى جمهورى اسلامى ایران در آن کشور) رعایت شده باشد، ضرورت دارد. هم‎چنین، لازم است براى ثبت شعبه یا نمایندگى در ایران اشخاص حقوقى خارجى اظهارنامه ثبت شرکت‎ و رونوشت مصدق سند شرکت در کشور مبتوع را به زبان فارسى نیز ضمیمه نمایند.

تبصره ۲ ـ. کلیه اسناد و مدارک موضوع ماده ۸ این تصویب‎نامه توسط اشخاص حقوقى خارجى باید به صورت رسمى به زبان فارسى نیز تسلیم شود.

تبصره ۳ ـ. در کلیه موارد پس از دریافت رسید حق‎ الثبت، اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهى مربوط صورت خواهد گرفت.

ماده ۸ ـ. اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگى‎ هاى اشخاص حقوقى خارجى علاوه بر قید تاریخ و امضاء باید حاوى نکات زیر باشد:

۱. نام کامل شرکت یا مؤسسه به زبان فارسى با علائم اختصارى و مشخصات آن

۲. نوع شرکت یا مؤسسه و موضوع فعالیت آن

۳. مرکز اصلى و اقامتگاه شرکت یا مؤسسه در خارج از ایران

۴. تابعیت شرکت یا مؤسسه

۵. میزان سرمایه شرکت یا مؤسسه

۶. آخرین بیلان مالى شرکت یا مؤسسه

۷. مرجع ثبت، شماره محل (شهر و کشور) و تاریخ ثبت شرکت یا مؤسسه در خارج از ایران

۸. فعالیت مورد نظر شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در منطقه

۹. سایر شعب و نمایندگى‎ هاى شرکت یا مؤسسه در ایران و اسامى مدیران هر کدام (در صورت تأسیس)

۱۰. اقامتگاه شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افراد صلاحیت‎دار دریافت کننده ابلاغ‎‌ها و اخطاریه‎‌ها

۱۱. قبولى مدیر یا مدیران شعب و نمایندگى‎ هاى ذیل مجوز تأسیس یا اختیارنامه نمایندگى موضوع تبصره یک ماده هفت این تصویب‎نامه

۱۲. نام و نام خانوادگى‎، اقامتگاه مدیران یا اداره‎ کنندگان شرکت یا مؤسسه

تبصره ـ. نام و نام‎خانوادگى، اقامتگاه و تابعیت وکیل، همچنین نسخه اصلى یا رونوشت مصدق وکالت‎نامه در صورتى که اظهارنامه و تقاضاى ثبت به‎وسیله وکیل داده شده باشد، تسلیم شود.

ماده ۹ ـ. اشخاص حقوقى پس از ثبت داراى شخصیت حقوقى خواهند بود و براساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه فعالیت مى ‎نمایند. واحد ثبتى سازمان موظف است سندى مشعر بر ثبت اشخاص حقوقى یا شعبه یا نمایندگى آن‌ها که ممهور به مهر واحد ثبتى است به تقاضا کننده ثبت بدهد. ‎نمایند. واحد ثبتى سازمان موظف است سندى مشعر بر ثبت اشخاص حقوقى یا شعبه یا نمایندگى آن‌ها که ممهور به مهر واحد ثبتى است به تقاضا کننده ثبت بدهد.

ماده ۱۰ ـ. اشخاص حقوقى مکلف‎اند به منظور ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیئت مدیره، بازرسان، صاحبان امضاى مجاز، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا مؤسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبى به واحد ثبتى منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقى مذکور نخواهد بود.

ماده ۱۱ ـ. هر ذی‎نفعى مى‎تواند از مندرجات پرونده‎ هاى ثبتى مربوط اطلاع یافته تقاضاى دریافت رونوشت مصدق نماید.

ماده ۱۲ ـ. واحد ثبتى موظف است مراتب تأسیس شرکت یا مؤسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ایران و روزنامة محلى به هزینة متقاضى به آن روزنامه اعلام نماید.

ماده ۱۳ ـ. تقاضاى ثبت علائم و اسامى تجارى ـ. صنعتى و ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتى در منطقه به موجب اظهارنامه صورت مى‎گیرد و شرایط ثبت آن در واحد ثبتى طبق دستورالعمل اجرایى مصوّب سازمان هر منطقه خواهد بود.

ماده ۱۴ ـ. کلیه اشخاص حقیقى ایرانى که طبق قانون تجارت به امور بازرگانى در منطقه مبادرت دارند موظف‎اند نام خود یا مدیران خود را مطابق مقررات این تصویب‎نامه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتى در دفتر ثبت تجارى واحد ثبتى به ثبت برسانند.

ماده ۱۵ ـ. ثبت اسامى اشخاص حقیقى ایرانى و خارجى در دفا‌تر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتى انجام مى‎گیرد و حاوى نکات زیر مى‎باشد، به عمل مى‎آید:

۱. نام و نام‎خانوادگى بازرگانان

۲. تاریخ و محل تولد، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگانان و تصویر اوراق شناسنامه براى اشخاص حقیقى ایرانى و گذرنامه براى اشخاص حقیقى خارجى

۳. تابعیت اصلى و فعلى افراد مزبور در صورت تحصیل تابعیت دیگر و تاریخ و چگونگى اخذ تابعیت مزبور

۴. تاریخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجى

۵. اقامتگاه قانونى اشخاص حقیقى

۶. شماره ثبت منگنه و پلمب دفا‌تر تجارى که به موجب بند ۵ ماده ۳ این تصویب‎نامه به عمل آمده است.

۷. رشته فعالیت تجارى داخلى یا خارجى یا هر دو در هر مورد

۸. سایر مشخصات تجارى بازرگانان از جمله شماره ثبت، علائم تجارى، کتاب رمز تجارتى و ... ماده ۱۶ ـ. واحد ثبتى مکلف است پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتى ظرف حداکثر ده روز از تاریخ تسلیم، یک نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهار کننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذی‏ربط در سازمان ارسال کند.

ماده ۱۷ ـ. اظهارکننده موظف است ظرف مدت یک هفته هرگونه تغییراتى را در مفاد اظهارنامه طى اظهارنامه جدیدى که در سه نسخه تنظیم مى‎شود، تهیه و به واحد ثبتى سازمان تسلیم کند تا در دفتر ثبت تجارتى واحد ثبتى قید گردد.

ماده ۱۸ ـ. اشخاص حقیقى و حقوقى که طبق مقررات این تصویب‎نامه اسم خود را ثبت مى‎نمایند مکلف‎ اند در سربرگ اوراق تجارتى و برگ‏هاى فروش و سفارش و هر نوع اسناد و مدارک تجارتى که به کار مى‎برند، ضمن درج عنوان تجارتى شماره ثبت خود را نیز قید نمایند.


فصل چهارم ـ. سایر مقررات

ماده ۱۹ ـ. پلمب دفا‌تر تجارتى اشخاص حقیقى و حقوقى طبق دستورالعملى که توسط سازمان هر منطقه تعیین مى‎شود، صورت گرفته و پس از امضاى نماینده واحد ثبتى به مهر واحد مذکور ممهور خواهد شد.

ماده ۲۰ ـ. هزینه ‎هاى مربوط به ثبت شرکت، مؤسسه و تغییرات آن هم‎چنین ثبت علائم و اسامى تجارى و صنعتى و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتى و نیز ثبت دفا‌تر تجارتى و پلمب دفا‌تر تجارتى و غیرتجارتى به موجب دستورالعملى که با رعایت قوانین مربوط توسط سازمان هر منطقه تهیه مى‎شود، دریافت مى‎گردد. [۳]ماده ۲۱ ـ. از ادامه فعالیت متخلفین از اجراى مفاد این تصویب‎نامه بنا به تقاضاى سازمان، توسط نیروى انتظامى منطقه جلوگیرى به عمل خواهد آمد. در هر صورت این‎گونه اقدامات رافع مسئولیت مدیران شرکت یا مؤسسه و اشخاص حقیقى متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود.

ماده ۲۲ ـ. دستورالعمل‎هاى اجرایى این تصویب‎نامه و فرم‎هاى چاپى مربوط توسط سازمان هر منطقه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این تصویب‎نامه تهیه و به اجرا گذاشته خواهد شد.

این تصویب‎نامه در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۷۴ به تأیید مقام محترم ریاست جمهورى رسیده است.

[۱]اصلاحى طبق تصویب‎نامه شماره ۴۵۰۵۲/ت ۱۶۸۷۴ ک. ۲۳/۵/۱۳۷۵

[۲]اصلاحى و الحاقى تبصره طبق تصویب‎نامه شماره ۴۵۰۵۲/ت ۱۶۸۷۴ ک. ۲۳/۵/۱۳۷۵

[۳]اصلاحى طبق تصویب‎نامه شماره ۵۷۴۲۵/ت ۱۸۷۷۵ هـ
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه
تازه‌‌ترین عناوین