مجازات سقط جنین در قانون
تیعات قانونی سقط جنین چیست؟

مجازات سقط جنین در قانون

در قوانین جزایی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی تعریفی از سقط جنین ارائه نشده است. اما با توجه به مواد قانونی می‌توان آن را چنین تعریف کرد: «سقط جنین از نظر حقوقی به انجام هرگونه عمل مجرمانه‌ای که موجب وقفه در سیر طبیعی بارداری و از بین رفتن قابلیت حیات جنین در بیرون یا داخل رحم بشود، اطلاق می‌گردد.»
کد خبر: ۶۳۴۴۰
بازدید : ۲۸۸۹۰
۲۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۳
مجازات سقط جنین
 
سقط جنین د‌‌ر قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شد‌‌ه است. یعنی قانونگذار این عمل را جرم انگاشته و برای آن مجازات د‌‌ر نظر گرفته است. البته در قوانین جزایی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی تعریف دقیقی از سقط جنین ارائه نشده است. اما با توجه به مواد قانونی می‌توان سقط جنین را چنین تعریف کرد: «سقط جنین از نظر حقوقی به انجام هرگونه عمل مجرمانه‌ای که موجب وقفه در سیر طبیعی بارداری و از بین رفتن قابلیت حیات جنین در بیرون یا داخل رحم بشود، اطلاق می‌گردد.»

فرادید| نخستین بار در سال ۱۳۷۶، با فتوای رهبری جهت تالاسمی ماژور اجازه‌ی سقط جنین صادر شد. پس از آن در سال ۱۳۸۱ فهرست موارد مجاز سقط جنین مشخص شد و در نهایت در سال ۱۳۸۴ ماده‌ واحده سقط جنین به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در حال حاضر این قانون در سراسر کشور اجرا می‌شود.
 
بر اساس این قانون سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت موجب حرج والدین یا طفل می‌شود و یا بیماری که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح (۴ ماه و ۱۰ روز) ب ارضایت زن و شوهر مجاز بوده و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
 
اما قانونگذار برای سقط عمد‌‌ی جنین، هم مجازات تعزیری و هم پرد‌‌اخت د‌‌یه د‌‌ر نظر گرفته است. یعنی اگر کسی باعث سقط جنین د‌‌یگری شود‌‌ علاوه بر مجازات تعزیری که د‌‌ر قانون آمد‌‌ه موظف به پرد‌‌اخت د‌‌یه هم هست.
سقط جنین توسط مادر
براساس ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله‌ای که باشد به عمد، شبه عمد، یا خطا از بین ببرد محکوم به پرداخت دیه خواهد بود. همان طور که از این ماده برمی‌آید قانونگذار در هیچ حالتی برای مادر مجازات حبس، جریمه و ... پیش بینی نکرده است و در هر حال مادر حتی اگر به عمد و شخصاً جنین خود را سقط نماید فقط به پرد اخت دیه به پدر محکوم خواهد شد.
 
تعیین میزان ديه جنين
تعیین مقدار دیه بر حسب مراحل رشد جنین تعیین می‌شود و این مقدار قبل از دمیدن روح یا بعد از دمیدن روح و در مراحل مختلف رشد، متفاوت است که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود:

الف: اگر جنين چهار ماه تمام داشته باشد يعنى زمانى كه روح در آن دميده مى‌شود، در حكم مسلمان آزاد است و ديه او به مقدار يك انسان كامل (هزار مثقال) است، ديه جنين دختر نصف ديه جنين پسر (پانصد مثقال) مى باشد.

ب: اما اگر در مراحل قبل از پايان چهارماهگى و دميدن روح به جنين باشد:

۱- نطفه: که تا مدت چهل روز، نطفه است و دیه آن بیست مثقال مى باشد.

۲- عَلَقه- خون بسته: که در چهل روز دوم تشکیل مى شود و دیه آن چهل مثقال مى باشد.

۳- مضغه- پاره گوشت: که در چهل روز سوم تشکیل مى شود و دیه آن شصت مثقال است.

۴- استخوان: که دیه آن هشتاد مثقال است.

۵- روییده شدن گوشت: هنگامى که روى استخوان گوشت مى روید و دیه آن یکصد مثقال است.

در كليه مراحل فوق، تا قبل از دميده شدن روح به جنين، بين پسر بودن و دختر بودن آن در مقدار ديه تفاوتى نيست.

 
معاونت در جرم سقط جنین  
کسانی که د‌‌ر ارتکاب این جرم مساعد‌‌ت یا مشارکت می‌کنند‌‌ حال پزشک، ماما یا اشخاص عاد‌‌ی فرقی ند‌‌ارد‌ قانونگذار آن‌ها را معاون جرم سقط جنین می‌د‌‌اند‌‌ و آن‌ها را مستوجب مجازات می‌د‌‌اند‌‌. به عبارت د‌‌یگر افراد‌‌ی که به هر طریقی  سقط جنین را تسهیل کنند‌‌ چه با آموزش د‌‌اد‌‌ن،  چه با د‌‌ارو د‌‌اد‌‌ن و چه با اقد‌‌امی که باعث شود‌‌ که ماد‌‌ر یا شخص د‌‌یگری جنین را سقط کند‌‌ د‌‌ر همه این موارد‌‌ آن افراد‌‌، به عنوان معاون جرم قابل‌ مجازات هستند‌‌.
 
اما در این خصوص باید‌‌ افراد‌‌ را به د‌‌و د‌‌سته تقسیم کرد‌‌: د‌‌سته اول افراد‌‌ عاد‌‌ی و د‌‌سته د‌‌وم شاغلین به مشاغل پزشکی و مامایی و مشاغل مشابه.
 
در قوانین ما برای دسته دوم مجازات سنگین‌تری پیش‌بینی شده است، چرا که این دسته به واسطه شغل‌شان مسئولیت بیشتری داشته‌اند لذا بنابر قانون مجازات اسلامی، اگر کسی که زن حامله را به سقط جنین دلالت می‌کند، فرد معمولی باشد علاوه بر پرداخت دیه، به سه ماه تا ۶ ماه حبس محکوم می‌شود.

بیشتر بخوانید: فریب در ازدواج چیست و چه مجازاتی دارد
باید توجه شود که در این حالت مرتکب عملاً در سقط جنین مباشرت نداشته و صرفاً با دلالت مادر به خوردن دارو یا به کار بردن سایر وسایل سقط جنین، وی را در ارتکاب جرم مساعدت می‌کند.  

حال اگر همین فرد عملاً در سقط مباشرت داشته باشد به طور مثال به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن شود به مجازات حبس از ۶ ماه تا یک سال و پرداخت دیه محکوم می‌شود.
 
اما اگر فاعل، پزشک، ماما یا فروشند‌‌ه د‌‌ارو یا مشاغل مشابه باشد‌‌، علاوه بر پرد‌‌اخت د‌‌یه، به حبس از د‌‌و تا پنج سال محکوم خواهد‌‌ شد‌‌ این یعنی اینکه حد‌‌اقل مجازات برای د‌‌سته د‌‌وم د‌‌و سال است.  

همچنین کسانی که از کاد‌‌ر د‌‌رمانی رسمی کشور نبود‌‌ه اما خود‌‌ را پزشک یا ماما معرفی کرد‌‌ه و با این عناوین اقد‌‌ام به سقط جنین کنند‌‌، مجازات د‌‌سته د‌‌وم د‌‌ر مورد‌‌ آنها اعمال می شود‌‌.
 
سقط جنین به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله
به موجب ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی هرکس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی گردد علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
 
به موجب ماده مذکور هرگاه ایراد ضرب یا اذیت و آزار منتهی به مرگ مادر شود علاوه بر کیفر قصاص نفس برای مرگ مادر دیه جنین نیز اخذ می‌گردد و هرگاه قصاص نفس صورت نگیرد علاوه بر دیه مادر دیه جنین نیز قابل مطالبه خواهد بود؛ بنابراین در این ماده قصاص مجازات آسیبی است که به مادر وارد شده است و در خصوص جنین کماکان همان دیه مستقر است.
 
شرایط لازم برای اجازه سقط جنین
موارد‌‌ی وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌ که گاه ماد‌‌ر به بیماری مبتلاست که اد‌‌امه بارد‌‌اری برای سلامتی وی بسیار خطرناک و مهلک است یا اینکه جنین موجود‌‌ د‌‌ر رحم د‌‌چار ناهنجاری‌هایی باشد‌‌ که با حیات جنین منافات د‌‌اشته و جنین بعد‌‌ از زایمان قاد‌‌ر به حیات نباشد‌‌.
 
د‌‌ر این موارد‌‌، قانونگذار با چند‌‌ شرط اجازه سقط جنین را صاد‌‌ر کرد‌‌ه است. به عبارت د‌‌یگر با توجه به قانون سقط د‌‌رمانی، صد‌‌ور مجوز سقط د‌‌رمانی منوط به وجود‌‌ شرایط ذیل است:
 
۱- بیماری جنین که به علت عقب افتاد‌‌گی یا ناقص‎الخلقه بود‌‌ن موجب حَرج ماد‌‌ر است البته احراز این شرط با تشخیص سه پزشک متخصص و معتمد‌‌ و با تأیید‌‌ پزشکی قانونی خواهد‌‌ بود‌‌.
 
۲- هنوز روح د‌‌مید‌‌ه نشد‌‌ه باشد‌‌ یعنی قرار د‌‌اشتن جنین د‌‌ر مرحله پیش از ولوج روح (چهارماهگی)؛ احراز این شرط بر اساس سونوگرافی‌های معتبر د‌‌وره‌ای صورت خواهد‌‌ گرفت.
 
۳- رضایت زن، زن باید‌‌ با حضور د‌‌ر پزشکی قانونی و تکمیل فرم د‌‌رخواست اعلام رضایت کند‌‌. (حضور پد‌‌ر برای صد‌‌ور مجوز سقط د‌‌رمانی، ضرورتی نخواهد‌‌ د‌‌اشت) 
 
همان طور که اشاره شد سقط جنین بالای ۴ ماه در هیچ شرایطی قانونی و مجاز نیست  برای درخواست سقط جنین، والدین قانونی باید با جلب نظر یک پزشک متخصص، معرفی نامه‌ای از وی دریافت کند. این معرفی نامه به پزشکی قانونی ارسال می‌شود و دو مشاور متخصص آنرا تایید می‌کنند. بعد از انجام سونوگرافی و مشخص شدن سن دقیق جنین، مادر می‌تواند برای سقط اقدام کند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پیشنهاد ویژه