• تفکر خلاق به عنوان یک مهارت در زندگی، ارتباط بسیار نزدیکی با سایر مهارت های زندگی دارد. برای مثال، تفکر خلاق می تواند…

۱