تصاویر/ محل نگهداری تاج محمدرضاشاه
بازدید ملکه هلند از موزه جواهرات سلطنتی

تصاویر/ محل نگهداری تاج محمدرضاشاه

در جریان سفر ملکه هلند به ایران در سال 1342 وی با حضور در خزانه جواهرات سلطنتی از تاج محمدرضاشاه و دیگر جواهرات خاندان پهلوی و قاجار بازدید کرد.
عکس‌ نوشت