تصاویر/ کویرنورد سوئدی در ایران عصر قاجار

تصاویر/ کویرنورد سوئدی در ایران عصر قاجار

"سون هدین" سیاح، کویرنورد، جغرافیدان و عکاس سوئدی یکی از شرق‌شناسان مشهور جهان بود که در عصر ناصرالدین شاه قاجار به ایران سفر کرد و به شکل خاص پژوهش در جغرافیای کویری ایران پرداخت.
تصاویر/ محل نگهداری تاج محمدرضاشاه
بازدید ملکه هلند از موزه جواهرات سلطنتی

تصاویر/ محل نگهداری تاج محمدرضاشاه

در جریان سفر ملکه هلند به ایران در سال 1342 وی با حضور در خزانه جواهرات سلطنتی از تاج محمدرضاشاه و دیگر جواهرات خاندان پهلوی و قاجار بازدید کرد.
عکس‌ نوشت