Faradeed | فرادید

تصاویری از روزی که رضا قلدر شاه شد

تصاویر/ روزهای سیاه ژاپنی‌های امریکا
75 سال قبل و فرمان ترامپیِ فرانکلین روزولت

تصاویر/ روزهای سیاه ژاپنی‌های امریکا

75سال قبل در چنین روزهایی رئیس جمهور وقت امریکا فرمانی صادر کرد که بی شباهت با فرمان جنجالی دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی این کشور نیست؛ به موجب فرمان او محرومیت، اخراج و توقیف تمام شهروندان ژاپنی-آمریکائی در خاک...
عکس‌ نوشت