تعبیر خواب دیدن دزد

تعبیر خواب دیدن دزد

گاهی اوقات نیز دیدن دزد در خواب‌، نشان دهنده دیدار با دوستان و نزدیکان است. البته، ممکن است نشان دهنده آرزو‌های ناشناخته، درگیری با اراده، از دست دادن زمان باشد و یا تمایل دارید با بی احتیاطی نسبت به روابط عاطفی خود انرژی و زمان را از آن‌ها را بگیرید.
کد خبر: ۸۹۷۰۲
بازدید : ۹۸۳۷
۰۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۶
تعبیر خواب دزد
 
فرادید| گاهی اوقات ممکن است برای شما و یا اطرافیانتان پیش بیاید که یک نفر از شما دزدی کرده و اموال تان را به تصرف خود دربیاورد که این موضوع با نگرانی و ترس و دلهره همراه است. در عالم رویا نیز ممکن است چنین خوابی را ببینید و فکرتان را آشفته سازد، بنابراین به سراغ نظر معابران می‌رویم تا معنی این نوع از خواب‌های خود را پیدا کنید.

به گزارش فرادید؛ در عالم واقعیت دزدی به معنای گرفتن غیرقانونی اموال دیگران بدون رضایت آن‌ها است و کسی که این عمل را مرتکب می‌شود را دزد می‌خوانند. در عالم رویا نیز بدین گونه بوده و دیدن خواب دزدی، شاید به معنای از دست دادن چیز‌هایی است که برای ما ارزشمند بوده و یا آنچه را که به دست آورده ایم از کفمان می‌رود.


گاهی اوقات نیز دیدن دزد در خواب‌، نشان دهنده دیدار با دوستان و نزدیکان است. البته، ممکن است نشان دهنده آرزو‌های ناشناخته، درگیری با اراده، از دست دادن زمان باشد و یا تمایل دارید با بی احتیاطی نسبت به روابط عاطفی خود انرژی و زمان را از آن‌ها را بگیرید.

همچنین، دیدن رویای دزدی می تواند به معنای سوء استفاده از جهل یا غفلت شخصی برای به دست آوردن بخشی از اموال مادی یا معنوی او به نفع خود یا دیگران نیز باشد.

کارل گوستاو یونگ، فیلسوف و روانپزشک اهل سوئد درباره تعبیر خواب دزد می‌گوید: «دزد بودن خودتان بیانگر این است که شما از، از دست دادن چیزی که دارید می‌ترسید. شاید حس می‌کنید که مستحق چیزی که الان دارید نیستید. تعبیر خواب اینکه خودتان دزد هستید، می تواند بیانگر این باشد که شما در یک موقعیت یا رابطه، پاتان را از گلیمتان درازتر می‌کنید.»

او می‌گوید که خواب دیدن اینکه شما شهادت دزدی می‌دهید یا قربانی دزدی هستید، بیانگر این است که کسی، زمان شما را تلف می‌کند و یا انرژی و ایده‌ی شما را می‌دزدد.  

تعبیر خواب دزد به روایت امام صادق

دیدن دزدی در خواب بر چهار وجه است: جنگ کردن، زیان مال، غم و اندوه، نرخ‌های ارزان.

تعبیر خواب دزد از نگاه آنلی بیتون 

اگر خواب ببینید دزدی مشغول سرقت چیزی است، نشانه عقده‌ها و کمبود‌های روانی و بداقبالی شماست. اگر خواب ببینید متهم به دزدی چیزی شده‌اید، نشانه آن است که تعبیری خطا از رفتار شما می‌کنند و این امر باعث آزار شما می‌شود. اما بعد به این نکته پی خواهید برد، که این سوء تعبیر به نفع شما تمام خواهد شد.

اگر خواب ببینید کسی را متهم به دزدی کرده‌اند، علامت آن است که در اثر استدلالی شتاب زده باکسی درگیر خواهید شد. اگر خواب ببینید دزد هستید و مأموران در تعقیب شما هستند، نشانه آن است که درگیر روابط اجتماعی نامطلوبی خواهید شد. اگر خواب ببینید دزدی را تعقیب می‌کنید یا او را دستگیر می‌سازید، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می‌شوید.

اگر خواب ببینید دزد خانه یا محل کار شما را زده است، نشانه آن است که به شهرت اجتماعی شما حمله می‌شود و شما با شجاعت از حیثیت خود در مقابل دیگران دفاع خواهید کرد.

دیدن خواب دزد از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب‌های ما آنچه دزد می‌دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می‌آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می‌ترسد.

این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می‌شود و عینا حالتی است که ما از مشاهده یک دوست فراموش شده، یک مسافر از راه رسیده یا دیدار یک مهمان عزیز احساس می‌کنیم. اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می‌رسد یا مسافری می‌آید. اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید. اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می‌رسد و یا نامه‌ای دریافت می‌کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم.تعبیر دیدن دزد در خواب

تعبیر خواب دزد از دید ابراهیم کرمانی

اگر در خواب خود ببنی که راهزن چیزی از تو می‌دزدد به این معنی است که کسی به تو دروغ می‌گوید و باید مواظب باشید. اگر راهزن‌ها علاوه بر اینکه مال تو را می‌دزدند تو را بکشند معنی این خواب این است که خبر بدی به تو می‌رسد و تو دچار مصیبت خواهی شد.

تعبیر خواب دزد از نظر محمد ابن سیرین

اگر ببیند مال و نعمت کسی را به تاراج برد، دلیل که آن کس را غم و اندوه و زیان رسد، به قدر آن که از وی برده بود.

تعبیر خواب دزد از دید جابر مغربی 

اگر ببیند لشگر اسلام دیار کفر را غارت کردند، دلیل که کافران را مصیبت رسد. اگر بیند لشگر کفر دیار اسلام را غارت کردند، دلیل که اندوهی به اسلام رسد. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می‌ترسد بنابراین از دیدار یک دوست قطعاً شاد و خوشحال می‌شود.

اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می‌رسد یا مسافری می‌آید. اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید. اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می‌رسد و یا نامه‌ای دریافت می‌کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم.

دیدن دزد در خواب نشانه بیماری، کمبود و یا ناراحتی جسمانی است. اگر در خواب دزد سیاه پوستی را مشاهده کردید. شما از ناحیه صفرا رنج می‌برید. اگر در خواب پوست دزد به رنگ سرخ بود بیماری مربوط به خون شخص بیننده خواب است. اگر دختری مجردی خواب ببیند که دزد به خانه آن‌ها آمده است خواب او نشانه آمدن خواستگار می‌باشد.

گر دزدی را به هنگام دزدی از خانه گرفتید نشانه افزایش روزی، مال و نعمت می‌باشد. اگر خواب ببینید که دزدی به خانه شما آمده و به شما آسیب می‌زند نشانه ضربه خوردن از یکی از خویشاوندان نزدیک خواهد بود. اگر خواب ببینید که آدم دزد‌ها را دستگیر می‌کنند نشانه این است که به زودی مبلغی پول به دست شما خواهد رسید.

نظر سرزمین رویاها درباره تعبیر خواب دزدی

خواب یک سرقت انجام شده:از ضرر‌ها و صدمات بزرگ به عذاب می‌افتید. همه چیز شما را میدزدند: یک ازدواج بسیار نزدیک است. شما دزدی میکنید: پولتان را در کارهائی که از روی بیفکری انجام میدهید از دست خواهید داد.

لباس میدزدید: دوستان شما را ترک میکنند. خوراکی میدزدید: پول نسبتاً زیادی از دست میدهید. پول میدزدید: دوره‌ای که در انتظار شماست بسیار دشوار خواهد گذشت. از یک گاو صندوق دزدی میکنید: تمام دارائیتان را از دست خواهید داد. بخاطر دزدی مورد تعقیب هستید. مشکلات متعدد در امور حرفه‌ای.
برچسب ها: تعبیر خواب
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه
تازه‌‌ترین عناوین